Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Củ Chi | Tiết kiệm 20%

Mục Lục

Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Củ Chi | Tiết kiệm 20%

Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Củ Chi | Tiết kiệm 20%

Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn tại Củ Chi

Báo giá (đ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.3mm Từ 240.000 đến 290.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.35mm Từ 260.000 đến 310.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.4mm Từ 280.000 đến 330.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.45mm Từ 300.000 đến 350.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.5mm Từ 220.000 đến 370.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường0.3mm Từ 280.000 đến 330.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.35mm Từ 300.000 đến 350.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.4mm Từ 320.000 đến 370.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.45mm Từ 340.000 đến 390.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.5mm Từ 360.000 đến 410.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Việt Nhật tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật tại Củ Chi

Báo giá (đ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 240.000 đến 290.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 260.000 đến 310.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 280.000 đến 330.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 300.000 đến 350.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 220.000 đến 370.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 300.000 đến 350.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 320.000 đến 370.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 340.000 đến 390.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 360.000 đến 410.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 380.000 đến 430.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Việt Nhật SSC tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật SSC tại Củ Chi

Báo giá (đ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 260.000 đến 310.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 280.000 đến 330.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 300.000 đến 350.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 320.000 đến 370.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 340.000 đến 390.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 310.000 đến 360.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 330.000 đến 380.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 350.000 đến 400.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 370.000 đến 420.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 390.000 đến 440.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Hoa Sen tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Hoa Sen tại Củ Chi

Báo giá (đ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 240.000 đến 290.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 260.000 đến 310.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 280.000 đến 330.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 300.000 đến 350.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 220.000 đến 370.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 300.000 đến 350.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 320.000 đến 370.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 340.000 đến 390.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 360.000 đến 410.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 380.000 đến 430.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Olympic tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Olympic tại Củ Chi

Báo giá (đ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.3mm Từ 310.000 đến 360.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.35mm Từ 330.000 đến 380.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.4mm Từ 350.000 đến 400.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.45mm Từ 370.000 đến 420.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.5mm Từ 390.000 đến 440.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.3mm Từ 330.000 đến  380.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.35mm Từ 350.000 đến 400.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.4mm Từ 370.000 đến 420.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.45mm Từ 390.000 đến 440.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.5mm Từ 410.000 đến 460.000 đ/m²

Bảng báo giá chi phí thi công thay tôn trọn gói tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Việt Nhật tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật

Báo giá (đ/m²)
Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.40mm Từ 230.000 đến 280.000 đ/m²
Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 240.000 đến 290.000 đ/m²
Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.50mm Từ 250.000 đến 300.000 đ/m²

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Đông Á tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá thi công thay tôn Đông Á

Báo giá (đ/m²)
Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.40mm Từ 250.000 đến 300.000 đ/m²
Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.45mm Từ 270.000 đến 320.000 đ/m²
Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.50mm Từ 290.000 đến 340.000 đ/m²

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Hoa Sen tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen

Báo giá (đ/m²)
Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.40mm Từ 270.000 đến 320.000 đ/m²
Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 290.000 đến 340.000 đ/m²
Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.50mm Từ 310.000 đến 360.000 đ/m²

Bảng báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay mái tôn tại Củ Chi của Thuận Như Ý

Báo giá các hạng mục nhân công thay mái tôn, lợp mái tôn

Báo giá (đ/m²)
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 1 Từ 40.000 đến 60.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 2 Từ 70.000 đến 90.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 3 Từ 80.000 đến 100.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 4 Từ 90.000 đến 110.000 đ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Củ Chi của Thuận Như Ý trên đây chưa bao gồm VAT. Quý khách vui lòng liên hệ 0904.985.685 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Thuận Như Ý tư vấn báo giá thi công làm mái tôn tại Củ Chi

  • Điện Thoại: 0904.985.685
  • ✅ Địa chỉ: Chi Nhánh tại Củ Chi
  • Mail: thuannhuy.vn@gmail.com
  • Website: suachuanhatphcm.net

Tham khảo thêm bảng báo giá liên quan thi công làm mái tôn tại Củ Chi của Thuận Như Ý

BÀI VIẾT KHÁC

Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 20% Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 20%
Mục Lục Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội của Thuận Như Ý...
Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20%
Mục Lục Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu của Thuận Như Ý...
Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 20% Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 20%
Mục Lục Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa của Thuận Như Ý...
Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 20% Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 20%
Mục Lục Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai của Thuận Như Ý...
Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Nhơn Trạch | Tiết kiệm 20% Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Nhơn Trạch | Tiết kiệm 20%
Mục Lục Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Nhơn Trạch của Thuận Như Ý...
Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Long Khánh | Tiết kiệm 20% Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Long Khánh | Tiết kiệm 20%
Mục Lục Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Long Khánh của Thuận Như Ý...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 1

0904985685 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 2

0912655679 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 3

0906700438 - Mr: Phong

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 4

0932377972 - Mr: Quý

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 5

0904744975 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 6

0825281514 - Mr: Nguyên

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 7

0908648509 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 8

0904712881 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 9

0835904625 - Mr: Tài

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 10

0901742092 - Mr: Thông

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 11

0904942786 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Tại Quận 12

0904997692 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Tân Bình

0932489685 - Mr: Huy

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Tân Phú

0835748593 - Mr: Quý

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Phú Nhuận

0903181486 - Mr: Nguyên

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Gò Vấp

0835497318 - Mr: Dũng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Thủ Đức

0932497995 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Bình Tân

0934655679 - Mr: Đạt