Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại TPHCM【Giá rẻ nhất】

Mục Lục

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại TPHCM sử dụng tôn Hoa Sen – Như Ý

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại TPHCM của Như Ý

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
Mức giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
Mức giá từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
Mức giá từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
Mức giá từ  96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
Mức giá từ 105.000 đến 210.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại TPHCM của Như Ý

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
Mức giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
Mức giá từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
Mức giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
Mức giá từ  106.000 đến 212.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
Mức giá từ 115.000 đến 230.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ gia công PU cách nhiệt tại TPHCM

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

1 Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 5 sóng  Mức giá từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 9 sóng  Mức giá từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ dán mút PE – OPP cách nhiệt tại TPHCM

(Dán PE-OPP cách nhiệt 1 mặt bạc độ dày 5ly – 30ly)

1
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 5ly 
Mức giá từ 14.000 đến 19.000 vnđ/m² 
2
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 10ly
Mức giá từ 20.000 đến 25.000 vnđ/m² 
3
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 15ly
Mức giá từ 29.000 đến 34.000 vnđ/m² 
4
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 20ly
Mức giá từ 40.000 đến 45.000 vnđ/m² 
5
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 25ly
Mức giá từ 48.000 đến 53.000 vnđ/m² 
6 Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 30ly
Mức giá từ 60.000 đến 67.000 vnđ/m² 

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại TPHCM sử dụng tôn Đông Á – Như Ý

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại TPHCM của Như Ý

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm Mức giá từ 55.000 đến 110.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm Mức giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm Mức giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm Mức giá từ 86.000 đến 172.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm Mức giá từ 97.000 đến 194.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại TPHCM của Như Ý

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm Mức giá từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm Mức giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm Mức giá từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm Mức giá từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm Mức giá từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại TPHCM của Như Ý

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm Mức giá từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm Mức giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm Mức giá từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm Mức giá từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm Mức giá từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m²

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại TPHCM sử dụng tôn Việt Nhật – Như Ý

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại TPHCM của Như Ý

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm Mức giá từ 49.000 đến 98.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm Mức giá từ 57.000 đến 114.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm Mức giá từ 68.000 đến 136.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm Mức giá từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm Mức giá từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại TPHCM của Như Ý

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm Mức giá từ 59.000 đến 118.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm Mức giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm Mức giá từ 78.000 đến 156.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm Mức giá từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm Mức giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách nhiệt Việt Nhật tại TPHCM của Như Ý

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm Mức giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²
2
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm Mức giá từ 102.000 đến 204.000 vnđ/m²
3
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm Mức giá từ 115.000 đến 130.000 vnđ/m²
4
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm Mức giá từ 127.000 đến 154.000 vnđ/m²
5
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm Mức giá từ 134.000 đến 168.000 vnđ/m²

Bảng giá nhân công thợ thay mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM của Như Ý

1 Báo giá giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 1 Mức giá từ 40.000 đến 60.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn cho tầng 2 Mức giá từ 70.000 đến 90.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn cho tầng 3 Mức giá từ 80.000 đến 100.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn cho tầng 4 Mức giá từ 90.000 đến 110.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại TPHCM của Như Ý trên chưa bao gồm thuế VAT… Quý khách vui lòng liên hệ đến ☎️ hotline 0904 985 685 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Tất cả những nhu cầu trên của quý khách sẽ được đáp ứng khi đến với Công ty Thuận Như Ý. Chúng tôi là địa chỉ đáng tin cậy của hàng ngàn khách hàng là hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng. Khi cần làm mái tôn, sửa chữa mái tôn, chống thấm mái tôn. Công ty chúng tôi với kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Luôn mang đến cho khách hàng dịch vụ lắp đặt mái tôn chất lượng, dịch vụ sửa chữa mái tôn hiệu quả, dịch vụ xử lý chống thấm mái tôn triệt để.

Bất cứ nhu cầu nào của quý khách về lắp đặt sửa chữa mái tôn, thay phần tôn mái tôn, giá thay tôn mái nhà rẻ chất lượng. Thay mới mái tôn đều được chúng tôi thực hiện chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả cao.

gia-thay-mai-ton

Công ty chuyên nhận thay tôn mái tôn chất lượng giá rẻ:

Công ty xây dựng Thuận Như Ý với hơn 10 năm trong lĩnh vực thi công làm mái tôn mới. Sửa chữa mái tôn cũ, mái chống thấm mái tôn, sửa mái tôn bị tốc do mưa bão,… Chúng tôi đã mang đến cho khách hàng tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Các dịch vụ làm mái tôn tiện ích, hiệu quả, nhanh chóng, giá cả hợp lý.

Để mang đến cho khách hàng dịch vụ lắp đặt sửa chữa mái tôn chất lượng. Chúng tôi đã bố trí đội ngũ thợ lắp đặt mái tôn, thợ sửa mái tôn, thợ thi công thay mái tôn, giá thay mái tôn. Thợ chuyên xử lý chống thấm dột mái tôn hiệu quả

Mỗi người thợ làm mái tôn của chúng tôi đều có chuyên môn cao, kỹ năng tốt, đã qua đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thi công thực tế lâu năm. Thợ thay tôn, thợ lắp đặt sửa chữa mái tôn chuyên nghiệp luôn mang đến cho khách hàng giải pháp tốt nhất.

thay-mai-ton-thuan-nhu-y

Điểm mạnh của công ty thay mái tôn:

 • Đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, miễn phí phương án thi công và hỗ trợ lựa chọn tôn theo yêu cầu khách hàng.
 • Đội ngũ thợ thi công lắp đặt sửa chữa mái tôn được đào tạo bài bản, tay nghề giỏi, chu đáo, giàu kinh nghiệm.
 • Quy trình thi công chuyên nghiệp, nhanh chóng, công việc đạt hiệu quả cao.
 • Thi công mái tôn chỉ nhân công hoặc trọn gói tùy theo khách hàng lựa chọn.
 • Cam kết thi công đúng loại vật tư, mái tôn cao cấp.
 • Hoàn thành công trình đúng tiến độ như cam kết.
 • Chi phí lắp đặt và sửa chữa mái tôn giá tốt nhất cho khách hàng.
 • Chế độ bảo hành dịch vụ uy tín, thời gian hấp dẫn.

Các dịch vụ thi công mái tôn tại công ty:

 • Lắp đặt mái tôn nhà ở cho các hộ gia đình ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.
 • Thiết kế lắp đặt mái tôn nhà xưởng, nhà máy, xí nghiệp, nhà xe, nhà kho, khu vực để sản xuất.
 • Làm mái tôn cách nhiệt, chống ồn, chống thấm nước hiệu quả.
 • Thi công mái tôn cho trường học, bệnh viện, bến xe, cơ quan nhà nước, công ty tư nhân.
 • Sửa chữa mái tôn cũ, sửa mái tôn bị han gỉ, sửa mái tôn nứt nẻ.
 • Xử lý chống thấm mái tôn cũ, chống dột mái tôn nhà ở cũ.
 • Chống thấm mái tôn, chống thấm mái ngói, chống dột mái ngói.
 • Thay mái tôn cũ chất lượng.
 • Báo giá làm mái tôn chất lượng giá tốt nhất thị trường.

thay-mai-ton

Bạn đang tìm kiếm đơn vị thi công mái tôn, thay mái tôn, sửa chữa mái tôn chuyên nghiệp. Hãy gọi ngay cho Thuận Như Ý qua hotline 0904.985.685. Đội ngũ thợ lắp đặt sửa chữa mái tôn chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đến tận nơi hỗ trợ tận tình.

gia-thay-ton-mai-nha

Liên hệ Thuận Như Ý tư vấn báo giá thay tôn mái tôn tại TPHCM

 • Điện Thoại: 0904.985.685
 • Mail: Thuannhuy.vn@gmail.com
 • Website: Suachuanhatphcm.net
 • ✅ Địa chỉ dịch vụ thay tôn mái tôn tại TPHCM

Bảng giá liên quan dịch vụ thay tôn tại TPHCM của Như Ý

5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT KHÁC

Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Hà Nội【Giá rẻ nhất】 Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Hà Nội【Giá rẻ nhất】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Hà Nội sử dụng...
Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà【Giá rẻ nhất】 Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà【Giá rẻ nhất】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Khánh Hoà sử dụng...
Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Nha Trang【Giá rẻ nhất】 Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Nha Trang【Giá rẻ nhất】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Nha Trang sử dụng...
Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Cam Ranh【Giá rẻ nhất】 Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Cam Ranh【Giá rẻ nhất】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Cam Ranh sử dụng...
Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Tp Rạch Giá【Giá rẻ nhất】 Giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Tp Rạch Giá【Giá rẻ nhất】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Tp Rạch Giá sử...
Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Tp Đà Lạt【Giá rẻ nhất】 Báo giá dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Tp Đà Lạt【Giá rẻ nhất】
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ thay tôn mái tôn tại Đà Lạt sử dụng...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 1

0904985685 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 2

0912655679 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 3

0906700438 - Mr: Phong

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 4

0932377972 - Mr: Quý

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 5

0904744975 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 6

0825281514 - Mr: Nguyên

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 7

0908648509 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 8

0904712881 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 9

0835904625 - Mr: Tài

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 10

0901742092 - Mr: Thông

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 11

0904942786 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 12

0904997692 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Thủ Đức

0932497995 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Bình Thạnh

0904985685 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Tân Bình

0932489685 - Mr: Huy

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Tân Phú

0835748593 - Mr: Quý

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Phú Nhuận

0903181486 - Mr: Nguyên

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Gò Vấp

0904985685 - Mr: Dũng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Bình Tân

0934655679 - Mr: Đạt